Permisos i llicències

29 entradas

Excedències

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] ANNEX 3 Acord condicions 2017-2020 CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL PERSONAL LABORAL Article 7 Excedències Sens perjudici del que es disposa en els articles 45 a 48 de l’Estatut dels Treballadors, i de les disposicions regulades en aquest pacte de caràcter comú als empleats de […]

Vacances d’estiu

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] Acord condicions 2017-2020 Capítol 2. Article 14 Vacances     14.1. Durada Les vacances anuals retribuïdes són d’un mes de durada per cada any complert de servei, amb una garantia de 22 dies hàbils, o la part proporcional que correspongui quan el temps […]

Quants dies de permís tinc per raó de matrimoni o inici de convivència?

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] Acord condicions 2017-2020. Permisos i llicències. Permís per raó de matrimoni o inici de convivència. Article 15.2.a Durada del permís Per raó de matrimoni o inici de convivència, en els casos de les unions estables de parella, el permís tindrà una durada de […]