CCOO i UGT hem presentat la plataforma pel conveni col·lectiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona a l’administració amb intenció de començar les negociacions per millorar l’anterior conveni.

Les dues forces sindicals amb més representació a l’Ajuntament de Barcelona han arribat a un acord per realitzar un esborrany únic de proposta de conveni col·lectiu.

En la proposta es recullen substancials millores tant en l’àmbit social com econòmic plantejades per aconseguir més drets laborals que busquen millorar la vida dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Barcelona.

Els 4 eixos fonamentals:

 • Més temps
 • Millor sou
 • Màxima seguretat
 • Igualtat real

 El temps és un d’aquests drets que es troba distribuït de manera desigual en la Societat.

Si volem avançar cap a una societat més justa, igualitària i més saludable, fa falta reivindicar el dret al temps propi, un millor sou, la màxima seguretat tant des de l’àmbit de la salut laboral com d’evitar la precarietat, i lluitar per la igualtat real per evitar la distribució desigual dels recursos derivats d’aquests drets, com la riquesa i el temps.

PUNTS BÀSICS PER SECTORS

SECTOR GUÀRDIA URBANA

Més temps

Demanem:

 • La reducció progressiva de la jornada en tots els torns i, a més, en el torn de nit, demanem complir les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). 
 • La creació d’una borsa on es puguin traspassar tots els tipus de festes (incloent-hi els dies de premi d’antiguitat en cas que es retornin i/o l’intercanvi de gratificació econòmica per dies) i que es puguin gaudir abans de finalitzar la relació laboral amb l’Ajuntament. 
 • La derogació de l’article 23F i poder fer canvis de festes sense limitar a 10 dies.
 • El compliment íntegre de l’Acord en tot allò en què l’administració o la prefectura no compleix (FLDs en cap de setmana/festiu, etc.).
 • La compensació de l’indisposat que no s’hagi realitzat.
 • La regulació específica en el torn de nit per a assistència a judici.
 • L’aplicació 1,3 com a factor corrector al torn de nit.
 • Que retornin els dies de premi d’antiguitat.

Millor Sou

Volem:

 • La unificació dels plusos de nocturnitat amb retroactivitat. 
 • Un increment del plus de nocturnitat fins a arribar al 25% del sou.
 • Que s’equipari el plus de festivitat del torn C i D.
 • El pagament de les guàrdies efectives en cap de setmana per a agents, caporals i sergents.
 • Que cada festiu treballat sigui remunerat com a festiu.
 • Un increment en el complement de perillositat.
 • Que s’incrementi el preu per treballar els dies festius o d’especial significació, així com els els xecs de roba de paisà, i s’equiparin a la resta de plusos i complements.
 • Pagament de dietes en els serveis ininterromputs de 10 o més hores, ja sigui per jornada de treball habitual, com per prolongació del servei ordinari, o per serveis extraordinaris.

Màxima seguretat

Exigim:

 • Indemnització per lesions en accident de treball o acte de servei.
 • Que el material operatiu sigui individual (ràdios, pdas, …)
 • Promoure la dotació de nous mitjans tècnics que millorin la nostra seguretat personal: guants antitalls, esprais de defensa personal, càmeres personals i armes no letals que permetin un millor exercici de les funcions.
 • Demanem un estudi tècnic i un debat amb els agents socials sobre les armes elèctriques tipus taser
 • Millorar la flota de vehicles policials: que siguin congruents amb el nostre treball i que es millori el seu manteniment. 
 • Promoció del desenvolupament tecnològic a la GUB per facilitar la feina dels agents mitjançant ordinadors embarcats, tauletes i impressores a totes les dotacions.
 • Formació de llengües estrangeres enfocades a les característiques especials del sector.
 • El compliment de les auditories de seguretat fetes a les diferents unitats. 

 • La garantia de la seguretat en les dependències policials, especialment amb la instal·lació de càmeres de vigilància on no n’hi hagi, fitons hidràulics, vidres antibala, portes d’accés amb identificació dactilar,…
 • Una nova estructura de les dependències policials, amb una mateixa construcció i distribució, dimensionades adequadament, tant interiorment com exteriorment. I que es tingui en compte els agents que han d’acollir, així com els vehicles policials i privats.

Igualtat real

Exigim:

 • Que es pugui tenir un final de carrera professional digne, amb un nou reglament de segona activitat que garanteixi els drets de tots/tes els/les treballadors/res, amb llocs de treball que no perjudiquin a les persones sol·licitants. Volem que la seva aplicació sigui als 55 anys, de la mateixa manera que vam assolir l’avançament de l’edat de jubilació.
 • L’augment del pagament que es fa a l’alumnat en l’ISPC. Creiem fermament que se’ls ha de pagar el sou com a Agents en pràctiques, sense els plusos respectius. I, com a mínim, el SMI.
 • Que es reguli l’accés a les diferents especialitats amb un procediment organitzatiu genèric, i que se’n generi una borsa interna per a l’accés a aquestes especialitats.
 • Una millora de la regulació de les incompatibilitats.
 • Creació d’un permís per acompanyament de familiar de fins a 2n. grau a visites mèdiques que ho requereixin.

Descarrega el comunicat