CLÀUSULES PRELIMINARS

Primera

Determinació de les parts que concerten aquest Acord.

Aquest Acord ha estat negociat per l’Ajuntament de Barcelona i per les organitzacions sindicals CCOO, UGT i SAPOL.

Segona

Àmbit funcional i personal

El present Acord és d’aplicació al personal funcionari de l’Ajuntament de Barcelona adscrit a l’organització executiva, als organismes autònoms municipals i ens instrumentals locals vinculats o dependents de l’administració matriu, sense perjudici de la possible adaptació d’alguns dels seus aspectes que, d’acord amb les seves peculiaritats, els poguessin afectar.

Així mateix serà d’aplicació, amb les limitacions previstes en l’ordenament jurídic, al personal d’altres administracions públiques que prestin serveis a l’Ajuntament de Barcelona mitjançant un sistema de provisió o mobilitat.

En resten exclosos el personal eventual de confiança i d’assessorament especial, i el personal que ocupi llocs amb complement de destinació 28 o superior. En aquests casos serà d’aplicació, per analogia, el règim de condicions de treball propi dels empleats públics, d’acord amb les seves condicions.Igualment serà d’aplicació, pel que fa a les condicions comuns i senseperjudici del que es regula a l’annex sobre condicions específiques del personal laboral, i amb les mateixes condicions indicades en el paràgraf anterior, al personal contractat en règim laboral de l’Ajuntament de Barcelona i dels organismes autònoms municipals i ens instrumentals municipal adherits, d’acord amb el que es disposa en la clàusula preliminar sisena.

Per a l’aplicació d’aquest acord de condicions i annex al personal laboral subrogat i amb la finalitat de garantir l’adequació de les seves condicions de treball als criteris establerts en aquest acord, es requereix que hi hagi una negociació prèvia, de caràcter col·lectiu.

La negociació col·lectiva l’han de portar a terme per les parts legitimades. La negociació s’acollirà al que es reguli a la normativa que li sigui d’aplicació (Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’EstatutdelsTreballadors; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i disposició addicional 26 de la llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017).

Tercera

Àmbit temporal

Aquest Acord entrarà en vigor l’endemà de la seva ratificació pel Ple Municipal i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2020, amb efectes econòmics retroactius des de l’1 de gener de 2017 llevat de disposició en contrari que haurà de constaren el seu text articulat. Aquest Acord s’entén prorrogat tàcitament per períodes anuals successius si no es produeix l’oportuna denúncia que s’haurà de formalitzar dins els tres darrers mesos previs a la data de venciment del termini inicial o, si s’escau, al del venciment de la respectiva pròrroga.

 

Descarregar el conveni o Acord