[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Permisos i llicències.

Permís per raó de matrimoni o inici de convivència.

Article 15.2.b

Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat: el permís tindrà una durada d’un dia si el matrimoni se celebra dins del territori de Catalunya i dos si se celebra fora.

Durada del permís

El permís tindrà una durada d’un dia si el matrimoni se celebra dins el territori de Catalunya i dos dies naturals i consecutius, si se celebra fora.

Criteris d’aplicació

El dia del matrimoni ha d’estar inclòs dins el permís.

Documentació acreditativa

  • Justificant de la celebració del matrimoni del familiar on consti la data i el lloc de la celebració.
  • Justificació del parentiu familiar.