[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Permisos i llicències.

Permís per raó de matrimoni o inici de convivència.

Article 15.2.a

Durada del permís

Per raó de matrimoni o inici de convivència, en els casos de les unions estables de parella, el permís tindrà una durada de 15 dies naturals consecutius que els cònjuges o convivents idins el termini d’un any a comptar des de la data de casament o des de l’inici dela convivència. Igualment Si s’opta per gaudir-ne abans es podran gaudir fins a set dies abans des de la data del casament o des de l’inici de la convivència.

Criteris d’aplicació

El dia de la celebració del matrimoni o inici de la convivència, és la data de referència per començar a comptar l’any.

Documentació acreditativa

  • Fotocòpia del llibre de família, acta de matrimoni o certificat del registre de parelles de fet o acta notarial que acrediti l’inici de la convivència.