CCOO DENUNCIA!!!!!

 

  • Les 579 denegacions a poder gaudir de 2 Festes de Lliure Disposició en festiu o cap de setmana durant el 2018.
  • La falta de voluntat de la Prefectura de la Guàrdia Urbana de Barcelona a buscar solucions per cobrir als companys que decideixen gaudir dels drets reconeguts en el conveni vigent.
  • El despotisme que imposa l’administració al no respectar els acords signats, vigents i lluitats per la part sindical.

 

Aquesta injustícia, obliga a CCOO a denunciar que l’administració està incomplint part del conveni en el concret l’últim paràgraf de l’art. 5 de l’annex 1.

De les festes de lliure disposició dos l’any 2018 i quatre l’any a partir del 2019 es podrán gaudir en festiu o cap de setmana sempre que es sol·liciti amb antelació, no més tard del dia 15 del mes anterior al gaudiment

L’únic requisit que es va establir per poder limitar i denegar el dret és que es demanés amb una antelació suficient que permetés a l’administració organitzar-se i cobrir als companys que gaudissin del mateix

 

N’hi ha prou d’imposicions! N’hi ha prou de restriccions! N’hi ha prou d’autoritarismes!

 

Tots els companys que desitgin facilitar-nos la denegació de les seves sol·licituds (nombre d’agent, dia de petició i dies sol·licitats) poden fer-ho en la nostra adreça d’e-mail ( [email protected]).