Hem presentat una esmena a la totalitat del Procediment Organitzatiu 11/2022 “Selecció per a l’Àrea d’Instructors/es a l’ISPC Escola de Policia de Catalunya

No podem permetre que la prefectura de la Guàrdia Urbana de Barcelona no tingui representació, ni veu, ni vot; i a més, es limiti a una “simple col·laboració” en el procés de selecció d’instructors/res de la Guàrdia Urbana de Barcelona a l’ISPC.

Delegar aquesta responsabilitat a un ens extern és inhibir-se del compromís que té la prefectura amb el personal de la Guàrdia Urbana.

CCOO ja vam denunciar l’any passat aquesta situació anòmala i irregular, però la prefectura no ha fet res per a reinvertir la situació.

El Procediment Organitzatiu presentat està ple d’arbitrarietats, no concreta les condicions i ho deixa tot obert a decisions subjectives sobre la selecció de les persones que finalment seran escollides com instructores de l’ISPC.

DENUNCIEM LA MANCA DE TRANSPARÈNCIA I DE GARANTIES en aquest procés selectiu on la prefectura de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb la conveniència de l’ISPC, pretén escollir a dit els i les instructores de l’ISPC, i a més, ho fan amb “traïdoria” en impedir que la part social pugui dur a terme les seves tasques d’observadors/es sindicals en tot el procés de selecció i vetllem pels interessos dels i les agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

D’altra banda, els nostres serveis jurídics estan fent un informe per denunciar la possible manca de compliment de l’article 8 de l’Acord de Condicions de Treball del Personal de l’Ajuntament de Barcelona 2021-2024.

L’article 8 reconeix el dret a dietes i quilometratge pels i les agents que exerceixin la seva tasca fora del terme municipal.

Article 8 Dietes i quilometratge.

S’aplicarà el sistema de dietes vigent per als funcionaris a qualsevol empleat/ada que, de manera circumstancial i autoritzat degudament, exerceixi la seva tasca fora del terme municipal.

El personal que utilitzi vehicle propi, amb l’autorització escrita dels departaments
corresponents, per desplaçar-se per motius de treball, ha de percebre la quantitat per quilòmetre que estigui establerta en cada moment per als empleats públics

En aquest supòsit d’utilització autoritzada del vehicle propi per motius de servei, es percebrà també, si s’escau, i prèvia presentació de justificant, la despesa d’aparcament que s’hagi ocasionat.

Si el personal fa el desplaçament per motius de feina amb transport públic se li facilitarà el títol de transport públic corresponent.

DENUNCIEM LA MANCA DE

TRANSPARÈNCIA I DE GARANTIES

EN LA SELECCIÓ DE PERSONAL PER A L’ISPC