Aquesta guia és un instrument viu, en el sentit que s’anirà millorant amb aquells aspectes que fruit de les experiències i dels debats col·lectius contribueixin a corregir-la i perfeccionar-la.

Com tots saber-nos la salut en el treball és un dret reconegut per la normativa internacional en Drets Humans i recollit de manera concreta en la nostra Carta Magna, amb un ampli desenvolupament normatiu, ens trobem per tant, amb un dret que no pot ni ha de ser negociat sinó que cal implementar-ho en els diferents àmbits de treball, i és per això que el nostre treball es concretés en aquest col·lectiu, per la seva especificitat i especial dificultat.

Enfront del molt gastat argument de la inevitabilitat dels riscos en determinats treballs com el de les policies locals, des de FSC CCOO, defensem que tots els riscos cal evitar-los i si no es poden evitar avaluar-los i després planificar una activitat preventiva que permeti minimitzar el seu impacte, i per això aquesta guia pretén ser un instrument per als delegats i delegades sindicals i per al personal treballador de la policia local, que ens permeti conèixer els nostres drets en salut laboral i per tant dotar-nos d’eines per a exercir-los.

Descarrega’t la guia.