En les darreres setmanes ha sorgit una certa preocupació social per l’evolució del coronavirus COVID-19, malaltia contagiosa sorgida a la Xina que ha afectat persones de diferents països.

El 9 de març el Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha acordat un document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus.

 

1. Criteris de CCOO de Catalunya

– CCOO seguirà les recomanacions de les autoritats sanitàries amb la voluntat de contribuir responsablement a les actuacions de salut pública.
– CCOO defensarà la negociació col·lectiva de les mesures concretes de prevenció i reorganització que s’hagin de prendre en cada empresa.
– CCOO ha consensuat un document en el Consell de Relacions Laborals (CRL) format pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i CCOO, UGT, FOMENT i PIMEC. Aquest document, del 9 de març de 2020 és revisable en funció de l’evolució de la situació. Demanem a totes les persones delegades de CCOO la seva col·laboració per seguir aquestes recomanacions.
– CCOO té la voluntat de mantenir tota l’activitat laboral i sindical que permetin les mesures de salut pública recomanades, reforçant la comunicació i l’acció digital per sostenir les accions que quedin afectades per mesures de prevenció, contenció o tractament de la malaltia.
– Mantenim en tot moment el contacte amb les autoritats sanitàries i laborals amb la voluntat de reaccionar amb diligència als canvis que es puguin produir en la situació. Informarem amb rapidesa a totes les persones delegades de CCOO.

2. Recomanacions de mesures preventives acordades en el Consell de Relacions laborals. ATENCIÓ, delegats i delegades de CCOO: aquestes recomanacions estan acordades en el Consell de Relacions laborals i cal estar al cas per fer-les complir.

Document del Consell de Relacions Laborals de Catalunya amb les recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus.

Recomanacions a totes les persones treballadores

Els treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles (febre, dificultat en respirar o tos, o aquells que determinin les autoritats sanitàries) amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 han de trucar al 061 i seguir les indicacions de l’autoritat sanitària.

És essencial reforçar les mesures habituals d’higiene i rentar-se freqüentment les mans amb sabó. El document explica també quan cal l’ús de mascaretes.

Recomanacions a persones treballadores d’assistència medicosanitària, sociosanitària i residencial.
Han de seguir les instruccions específiques i actualitzades

CCOO ressalta la importància de tenir permanentment actualitzada la informació a efectes de coordinació de l’activitat preventiva amb subcontractes.

Recomanacions per a les empreses.

– L’empresa en compliment dels seus deures en matèria preventiva emprendrà les actuacions que calgui, mitjançant l’actualització de l’avaluació de riscos laborals i la planificació preventiva amb els criteris aquí establerts.
– Així mateix, aquestes mesures caldrà consultar-les, o bé acordar-les quan s’escaigui amb els comitès de seguretat i salut, delegats i delegades de prevenció, o els òrgans de participació i representació legals si les mesures afecten a les relacions laborals.
– S’haurà de preveure mesures concretes per persones treballadores especialment sensibles i per persones d’especial risc per les seves condicions biològiques o personals.
– En qualsevol cas, les empreses hauran de donar per escrit a totes les persones treballadores aquelles instruccions relatives a les mesures individuals o col·lectives que s’adoptin.

Possibles actuacions en l’àmbit de les relacions laborals

1. Mesures organitzatives

a. Recomanació genèrica d’ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)
Es recomana preferentment, prioritzar l’ús intensiu de les TIC a les empreses com a alternativa a les reunions presencials, desplaçaments i viatges…

b. Teletreball o e-treball, i treball a distància (flexibilitat locativa). Si el teletreball o e-treball no està regulat al conveni d’aplicació, a l’empresa o al centre de treball, l’empresa i la representació legal de les persones treballadores o individualment, cas que no hi hagi representació legal o sindical, es recomana pactar o negociar la seva viabilitat amb caràcter temporal, així com la forma de prestació d’aquest treball i el proveïment dels mitjans necessaris per a portar-lo a terme.

2. Altres mesures

a. Es proposa l’adopció preferent i temporal de mesures de flexibilitat interna negociada entre l’empresa i la representació legal o sindical de les persones treballadores, en referència a possibles modificacions de la jornada en base als procediments pactats i/o legals per modificar-la, en funció de causes objectives que aconsellin la seva adaptació, en un context d’equilibri entre les necessitats empresarials i les necessitats de les persones treballadores i que possibilitin l’adaptació a les necessitats particulars de la situació.
b. Es proposen, quan existeixin raons justificades, per exemple, i sempre amb les premisses de l’acord, la temporalitat i l’equilibri, mesures com:

i. ajustaments de la producció
ii. acordar borses horàries per tal de flexibilitzar i adaptar la situació a les necessitats productives
iii. possibles adaptacions del calendari laboral
iv. programació o reprogramació d’activitats formatives i/o informatives.
v. redistribuir la jornada laboral, d’acord amb la regulació laboral i convencional
vi. establir sistemes de permisos que permetin l’ajustament de la càrrega de treball.
vii. establir regles de compensació pel període de reorganització del temps de treball

c. Tot i així, en el supòsit que, per què no hi ha altra opció a cap mesura alternativa, caldrà valorar la via més adequada al cas concret d’entre les que preveuen els articles 45 i 47 de l’Estatut dels Treballadors.

Consideracions sobre la determinació o no de contingència davant l’exposició d’una persona treballadora a un agent biològic que li comporta, un període d’aïllament preventiu.


1.
Segons el criteri 2/2020 del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM) emès el 26 de febrer de 2020 arran de l’exposició al coronavirus SARS-COV2, qualsevol persona que estigui en un període d’aïllament preventiu davant el coronavirus SARS-COV ha de ser considerada en situació d’incapacitat temporal per contingència comuna.

2. Davant l’obligació de confinament o aïllament, el teletreball pot ser una alternativa… En concret, en aquells casos en què no hi ha una patologia incompatible amb el treball…

3. En el cas que hi hagi hagut risc d’exposició a contagi en un àmbit laboral, es considera pertinent valorar si es tracta o no d’una incapacitat temporal per contingència professional, en funció de l’avaluació del risc del lloc de treball així com de la informació obtinguda de la investigació que realitzin.

Més informació a:
Departament de Salut
Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARSCoV-2
Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus 2019-nCoV
COVID-19: Informació actualitzada

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Mesures per risc biològic
Per què és important rentar-se les mans
Rentar-se les mans

Departament d’Interior
Pla d’actuació per pandèmies

 

 

Feu clic per veure:

– La nota de premsa sobre el document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus aprovat pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya (dilluns 9 de març de 2020).