[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Permisos i llicències.

Permís per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part de les embarassades.

 

Article 15.2.h

Per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part de les embarassades pel temps que estrictament es requereix a aquest efecte, previ avís i justificació de la seva realització en jornada laboral.

Durada del permís

Es gaudirà del temps que estrictament es requereix a aquest efecte, previ avís i justificació de la seva realització en jornada laboral.

Criteris d’aplicació

El permís el gaudirà l’empleada embarassada.

Documentació acreditativa

Justificant de l’organisme on es facin els exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, on consti la localitat on es realitzen, l’horari d’entrada i sortida, els dies i la durada total de les sessions. En el supòsit que es gaudeixi coincidint amb l’horari de treball s’haurà de justificar l’assistència.