NO AL NOU CRITERI DE LA SS SOBRE LA JUBILACIÓ DE LES POLICIES LOCALS

El passat dia 29 de març de 2022, la “Subdirección General de Ordenación y Asistencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social” va publicar un nou criteri de gestió 13/2022, sobre l’aplicació del Reial Decret 1449/2018, pel qual s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor dels Policies Locals al servei de les entitats que integren l’Administració Local, que canvia la consideració del període de prestació de serveis sota la condició de funcionari interí.

Segons aquest nou criteri de gestió 13/2022, només computaran els anys efectivament treballats com a funcionari de carrera, quedant exclosos, els períodes de prestació de serveis com a Policia Local, sota la condició de funcionari interí.

CCOO hem presentat un escrit per intentar revocar aquest nou criteri de gestió atenent les següents premisses:

Que en el criteri de gestió 4/2019, ja recull literalment “A efectos de cómputo del periodo de bonificación, se contará el periodo de actividad efectiva en el que el funcionario interino estuvo destinado en puestos propios de los Cuerpos de policía local al servicio de la respectiva entidad local antes de acceder a la condición de funcionario de carrera

Que, a Catalunya, els Policies Locals Interins, realitzen les mateixes funcions que els funcionaris de carrera i no només això, sinó que compateixen el mateix espai de treball i actuacions, per això, al seu dia, ja se’ls va reconèixer al criteri de gestió 4/2019.

A banda d’aquestes consideracions, cal recordar que a dia d’avui ens trobem immersos en un procés d’estabilització, que entre altres coses pretén eliminar l’abús que han fet, les diferents administracions, de la utilització dels funcionaris interins.

També cal dir que les normes que regulen la Funció pública reconeixen als funcionaris interins com a treballadors de les diferents administracions amb els mateixos drets que els funcionaris de carrera, amb l’única diferència de la propietat de la plaça.

Aquesta innecessària nova interpretació de criteris, revoca drets que ja estaven reconeguts i justificats.

Si no s’accepten les nostres demandes, des de CCOO ens plantejarem la possibilitat de denunciar jurídicament aquest nou criteri, que entenem que no s’ajusta a dret.