PUBLICAT EL LLISTAT PROVISIONAL DEL FAS 2018

 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria per a la concessió d’ajuts del Fons d’Acció Social de l’Ajuntament per a l’any 2018, i un cop revisades les sol·licituds i la corresponent documentació justificativa aportada, la Comissió del Fons d’Acció Social aprova els resultats provisionals de sol·licituds admeses i excloses, el llistat s’ha publicat a la intranet de l’Ajuntament de Barcelona.

El podeu a l’apartat Oficina d’Atenció al Personal, sots-apartat Fons d’Acció Social (llistat provisional).

 

US RECOMANEM REVISAR EL LLISTAT PROVISIONAL

Els i les treballadores que no estigueu conforme amb els resultats publicats tindreu 15 dies naturals per presentar reclamacions, esmenes de defectes (del 3 d’octubre al 17 d’octubre tots dos inclosos).

D’acord amb l’art. 5.1 de les bases de la convocatòria, els/les empleats/des que hagin prestat servei més de sis mesos i menys d’un any durant el 2018, només tindran dret al 50% de les percepcions. Aquests casos apareixen ombrejats en color verd.

En cap cas serà esmenable el no compliment dels requisits establerts a les bases de la convocatòria tal i com estableix als art. 5.1 i 8.3 de les bases.

A continuació es detallen els motius de denegació que són susceptibles de subsanació:

 

1.Documentació incorrecta: a l’apartat Motiu de denegació/ Observacions s’especifica el motiu pel qual es considera que la factura o documentació aportada té defectes de forma, s’haurà de presentar la factura i/o documentació novament amb el defecte subsanat.

  1. Manca documentació: no s’ha aportat tota la documentació necessària per rebre l’ajut. Cal presentar la documentació que s’indica a l’apartat d’observacions.
  2. Error informàtic: s’han adjuntat arxius a la sol·licitud telemàtica que no ha estat possible consultar i per aquest motiu s’han de tornar a presentar.

La documentació justificativa i/o factura que es presenti per subsanar els defectes indicats, es presentaran per part de la persona interessada o persona degudament autoritzada, presencialment a l’Oficina d’Atenció al Personal de l’Ajuntament de Barcelona (C/Escar, 1 1a. Planta) en horari de 8 a 15 hores, a través de l’adreça de correu electrònic [email protected] o mitjançant instància a qualsevol dels registres municipals, en el termini de 15 dies naturals a partir de l’endemà d’aquesta publicació. Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a l’Oficina d’atenció al personal a través del telèfon 934027770.

 

Per qualsevol dubte el telèfon de l´Oficina d´Atenció al Personal és: 93.402.77.70

 

 

PER QUALSEVOL PROBLEMA

CONTACTEU  AMB NOSALTRES

 

CCOO DEFENSA ELS TEUS DRETS LABORALS