[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020

Capítol 2. Article 14

Vacances

 

 

14.1. Durada

Les vacances anuals retribuïdes són d’un mes de durada per cada any complert de servei, amb una garantia de 22 dies hàbils, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat és inferior a l’any. A aquests efectes els dissabtes es consideren inhàbils, sense perjudici de les adaptacions que es puguin produir pels horaris especials.

En el supòsits d’haver completat els anys d’antiguitat en l’administració que consten a continuació es tindrà dret al gaudiment dels següents dies addicionals de vacances anuals:

 

  • Deu anys de servei: 1 dia
  • Quinze anys de servei: 2 dies
  • Vint anys de servei: 3 dies
  • Vint-i-cinc anys de servei: 4 dies

 

El còmput total dels dies de vacances anuals i els addicionals de vacances s’hauran de gaudir en fraccions mínimes de 7 dies naturals consecutius. Malgrat això, del total d’aquests dies es podran sol·licitar fins a 7 dies de lliure disposició d’acord amb les necessitats del servei. Pel càlcul d’aquests dies addicionals de vacances és computarà l’antiguitat el 31 de desembre de cada any. El gaudiment d’aquests dies addicionals de vacances tindrà efectes a partir de la ratificació d’aquest acord per part del Ple municipal.

 

Les vacances es gaudeixen, amb caràcter general i d’acord amb les necessitats del servei durant els mesos de juliol a setembre, preferentment els mesos de juliol i agost.

Aquesta regulació s’adaptarà en el cas de Guàrdia Urbana i SPEIS i personal adscrit a centres docents.

Es podrà autoritzar, prèvia petició del personal, el gaudiment de les vacances en altres períodes, d’acord amb les necessitats del servei.

 

Es podrà autoritzar el gaudiment de les vacances en períodes fraccionats, cadascuna de les diferents fraccions ha de ser com a mínim de set dies naturals amb una garantia 22 dies hàbils de vacances a l’any. Aquesta modalitat de gaudiment requereix la prestació del servei durant l’any complert. En aquest cas el període mínim de prestació efectiva de servei entre fraccions és d’una setmana.

Aquesta regulació s’adaptarà en el cas de Guàrdia Urbana i SPEIS amb cicles de treball específics. Les vacances del personal adscrit a centres docents s’adaptaran a les instruccions d’inici de curs.

 

Per a la correcta planificació de les vacances aquestes s’aprovaran, en el seu cas prèvia sol·licitud dels interessats, amb una antelació de tres mesos previs al període general de gaudiment.

 

Els dies de vacances, els dies addicionals de lliure disposició, els derivats dels permisos per conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i els dies d’assumptes personals es poden acumular sempre que ho permetin les raons de servei.

Quan es prevegi el tancament de les instal·lacions degut a la inactivitat estacional derivat del model de prestació de serveis, de determinats serveis públics, els períodes de gaudiment de les vacances coincidiran amb la franja fixa del tancament.

 

14.2 Incidència de raons de servei especials

En els casos en què pel tipus de servei públic els períodes de vacances s’hagin de distribuir de manera motivada fora del període comprès entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, per indicació expressa dels responsables dels serveis i tant si l’afectació és de caràcter individual com si és de caràcter col·lectiu d’acord amb la planificació dels torns de vacances, el personal afectat gaudirà d’un dia addicional de vacances per cada fracció de 15 dies naturals realitzats fora d’aquests mesos. No s’aplicarà aquest increment si les vacances es gaudeixen fora del període habitual a petició pròpia.

 

 

14.3.Interrupció de les vacances

Si les situacions de permís de maternitat, paternitat, incapacitat temporal, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs impedeixen iniciar el gaudiment de les vacances dins de l’any natural al qual corresponguin, o si una vegada iniciat el període de vacances sobrevé una de les situacions esmentades, el període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

 

Si durant el gaudiment del període de vacances autoritzat sobrevingués un permís per defunció d’un familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat el període vacances quedarà interromput pel gaudiment d’aquest permís, reiniciant el període de vacances tot seguit.